สนใจเปิดศูนย์ ICAN

หากท่านรักการเป็นครูและทุ่มเทกับการพัฒนาความสามารถและการเติบโตของเด็กไทย

หากท่านรักการเป็นครูและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • สัญชาติไทย
 • สุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรี
 • วุฒิขั้นต่่ำปริญญาตรี
 • มีความรู้พื้นฐานในวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์
 • รักงานบริการ เสียสละ ปรารถนาดีต่อนักเรียน
 • มุ่งมั่นและมีเวลาดูแลสถาบันได้เต็มเวลา
 • ไม่ดำเนินการทำธุรกิจที่มี Conflict กับหลักสูตรและการศึกษา
 • มีความรับผิดชอบสูง ห่วงคุณภาพ และภาพลักษณ์ตนเอง
 • มีงบประมาณหรือแหล่งเงินทุนเพื่อบริหารสถาบัน
 • มีทำเลที่ดีในการประกอบธุรกิจ

สถานที่เหมาะสมในการเปิดสถาบัน

 • ขนาดเหมาะสมและกว้างพอเพียงกับจำนวนนักเรียน
 • ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน นักเรียนสามารถเดินทางมาเรียนได้อย่างสะดวก
 • มีที่จอดรถพอเพียง
 • เป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัย อากาศถ่ายเท แสงสว่างพอเพียง มีห้องน้ำสะอาด
 • สถาบันสามารถเป็นห้องเช่าภายในอาคาร ห้างสรรพสินค้า อาคารพาณิชย์ ที่พักอาศัย
 • ทุกสถานที่ต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติก่อนเปิดทำการ

หน้าที่สถาบันพัฒนาทักษะ

ican2

ผู้บริหาร
ดูแลและบริหารจัดการสถาบัน นักเรียนและครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
สนับสนุนครูและนักเรียนให้มีความรู้ด้านการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสถาบันให้เป็นที่ยอมรับนับถือต่อสาธารณชน
รักษาและสร้างภาพพจน์ที่ดีของศูนย์ไอแคน

ครูผู้สอน
หมั่น เพิ่มพูนความรู้ทักษะด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างกำลังใจและสร้างความมุ่งมั่นให้กับนักเรียน เสริมสร้างความรู้และศักยภาพให้กับนักเรียน บันทึก วิเคราะห์ ติดตาม และช่วยเหลือการเรียนของนักเรียน

ขั้นตอนการสมัครและ หลักฐานการสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร

 

รายละเอียด :

1.สามารถส่งข้อมูลใบสมัครมาที่ firststepthailand@hotmail.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทร 081-6300068
2. นัดพูดคุยรายละเอียด
3. ตรวจสอบสถานที่ ที่ต้องการเปิดสถาบัน
4. พิจารณารายละเอียดของสัญญา
5. ชำระค่าธรรมเนียม
6. อบรมและวางแผนการเปิดสถาบัน

หมายเหตุ : ข้อมูลต่างๆ ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มใบสมัครเป็นข้อมูลที่ไม่อาจนำไปเผยแพร่ก่อนที่จะได้รับ อนุญาตกรุณากรอกข้อมูลให้เพียงพอ เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการพิจารณาอนุญาตให้สิทธิ์การใช้ระบบการ เรียนการสอนของศูนย์ ICAN

หลักฐานประกอบการสมัคร

 

(จะทำการขอในภายหลัง)

1. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ประกอบการ
3. สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรถ (ถ้ามี)
4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ประกอบการ
5. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า
6. หนังสือแสดงความยินยอมของคู่สมรส และผู้ค้ำประกัน
7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุลของผู้ประกอบการ พร้อมของคู่สมรส
8. หนังสือจดทะเบียนบริษัท หนังสือรับรอง บริคณห์สนธิ ทะเบียนผู้ถือหุ้น
9. ใบจดภาษีมูลค่าเพิ่ม
10. งบการเงินย้อนหลัง Statement หลักฐานการฝากเงินกับธนาคาร
11. รูปถ่ายหรือรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่เปิดดำเนินการ

หมายเหตุ :  

 • กรณีบุลคลธรรมดาใช้เฉพาะข้อ 1,2,3,4,5,6,11
 • รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
s__6676514

เกี่ยวกับเรา

ไอแคน ได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชา คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

การติดต่อ

ศูนย์ไอแคน สถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์และภาษา
เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 8.30 - 17.30 น.
Tel : 081-630-0068
Line@ ID : @ican
E-mail : icanthailandcenter@gmail.com

สนใจเปิดศูนย์ไอแคน

ติดตามเรา